PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
100% cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 30/6/2022 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử” bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay, 69/69 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh đã đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cũng đã quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính, không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện thủ tục hành chính. Công chức, viên chức trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính của tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định./.

Bích Huệ