PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
109/139 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh đã được giải quyết
Theo Báo cáo số 783/BC-UBND ngày 3/12/2022 của UBND tỉnh, đến thời điểm báo cáo đã có 109/139 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X đã được các các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trước và sau Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã nhận được 139 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, giao nhiệm vụ giải quyết. Trong đó có 13 ý kiến, kiến nghị về chế độ chính sách; 46 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực giao thông - xây dựng - thủy lợi; 12 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực nông - lâm nghiệp; 12 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực đất đai - tài nguyên - môi trường; 18 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực điện lực - viễn thông - truyền thông; 7 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế; 7 ý kiến, kiến nghị liên quan đến Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh và 24 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực khác.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm báo cáo, đã có 109 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết (bằng 78%), 14 ý kiến chưa được giải quyết do nguyên nhân khách quan và còn 16 ý kiến đang chỉ đạo giải quyết./.

Thu Cúc