PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm
Ngày 06/10/2020, Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 28-KL/TU Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi mốt (khóa XI) về công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Ngày 29/9/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi mốt để đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 29/9/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi mốt để đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu trong chương trình công tác và Nghị quyêt về nhiệm vụ năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nền kinh tế của tỉnh vẫn có sự tăng trưởng và dự báo có thể đạt 3,9%. Một số lĩnh vực đạt kế hoạch đề ra như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 179 nghìn tấn, đạt 103% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt trên 570 kg. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả tỉnh đạt 11,3 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2020) 9 tháng ước đạt 945,4 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh thành lập thêm 37 hợp tác xã, trong đó 29 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng và đạt một số kết quả quan trọng. Bên cạnh các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức xong đại hội hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được các Tiểu ban phục vụ Đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy cơ bản họàn thành, đảm bảo chất lượng và đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như hoạt động thương mại, du lịch, thu ngân sách Nhà nước đạt thấp; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã gặp nhiều khó khăn; các hoạt động về giáo dục, văn hóa, thể thao... bị tạm dừng nên đã ảnh hưởng chung đến kế hoạch thực hiện cả năm 2020.

Hội nghị cũng đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020, đó là:

(1) Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020. Quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế.

(2) Chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ mùa và sớm triển khai phương án sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung tái đàn lợn tại những địa phương đủ điều kiện. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái pháp luật. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch trồng rừng năm 2021.

(3) Tập trung triển khai hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã, các thôn dự kiến đạt chuẩn năm 2020; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập mới các hợp tác xã; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có.

(4) Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp sản xuất ổn định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân số kế hoạch vốn theo đúng cam kết.

(5) Chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động dịch vụ, thương mại nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ những mặt hàng thiết yếu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Thực hiện tốt các giải pháp phát triển du lịch, nâng cao chất lượng du lịch để kích cầu du lịch.

(6) Làm tốt công tác đôn đốc thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo quy hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch. Thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiến hành khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

(7) Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho học sinh năm học 2020-2021; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất trường, lóp và mua sắm trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhất là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện trường chuẩn quốc gia năm 2020 theo kế hoạch.

(8) Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; tăng cường xã hội hóa dịch vụ y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo đúng kế hoạch.

(9) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công và quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng. Quan tâm làm tốt công tác giảm nghèo.

(10) Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của dân tộc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; triển khai thực hiện tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Tăng cường vận động người dân tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

(11) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý hành vi “tham nhũng vặt”. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

(12) Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

(13) Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020.

(14) Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thành các công việc theo phân công, từ việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tài liệu phục vụ đại hội, công tác tuyên truyền, hậu cần... để Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, đảm bảo đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35.

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy chủ động chuẩn bị dự thảo Quy chế làm việc. Chương trinh làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII để trình Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI xem xét, thông qua tại kỳ họp lần thứ hai.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhất là các kết quả nổi bật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2015-2020; những cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

(15) Tiến hành việc phân loại cán bộ, công chức, bình xét, đánh giá đảng viên, tổ chức đảng, bình xét thi đua, tổng kết công tác năm 2020 đảm bảo thực chất, khách quan./.

Bích Huệ