PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
20 sản phẩm được công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
Ngày 16/6/202020, Hội đồng Bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã ban hành Thông báo số 255/TB-HĐBC về kết quả bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó có 20 sản phẩm được công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; 07 sản phẩm  được lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây./.

Thu Cúc