PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển
Sáng 27/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội thảo tại điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự Hội thảo tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh; các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hội thảo được kết nối đến điểm cầu trực tuyến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Hội thảo được tổ chức để tôn vinh, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của phát triển văn hóa con người Việt Nam của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bài phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức đúng đắn rằng, sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hoá mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải tạo xã hội, loại bỏ những gì cũ kỹ, lạc hậu, hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới ưu việt hơn chỉ hoàn thành khi hình thành được nền văn hóa mới: “Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa”. Nhìn lại chặng đường 80 năm được thấm nhuần, kết tinh trong những chủ trương, đường lối của Đảng, được kiểm chứng bằng những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh.

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, được Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương thông qua năm 1943. Đề cương gồm 5 phần: Phần 1 - Đặt vấn đề; Phần 2 - Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam; Phần III - Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật - Pháp; Phần IV - Vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam; Phần V- Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mácxít Đông Dương và nhất là những nhà văn hóa mácxít Việt Nam. Đề cương được trình bày một cách ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn bảo đảm được tính hệ thống, tính toàn diện; đề cập cả những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng tư tưởng và văn hóa Việt Nam.

Trình bày báo cáo trung tâm “Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, ra đời trong bối cảnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đề cương về văn hóa Việt Nam là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa). Thời điểm và bối cảnh ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam đã cho thấy tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Từ khởi nguồn này, trải qua tiến trình lịch sử với nhiều biến động, việc phát triển các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Hội thảo nhận được sự quan tâm rất lớn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm văn hóa trong cả nước với 1 báo cáo trung tâm và 173 tham luận. Các tham luận đã tập trung vào các nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo đã diễn ra phiên thảo luận bàn tròn làm rõ hoàn cảnh ra đời, vai trò to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện phong phú, thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Hội thảo tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và nhận thức sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch  sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và chủ trương, đường lối phát triển văn hóa của Đảng. Nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hoá, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Hương Dịu