PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp
Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đảm bảo sâu rộng, hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (Tiểu ban tuyên truyền) đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Yêu cầu công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo sâu rộng, hệ thống, đồng bộ và chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền về đại hội Đảng trên địa bàn tỉnh được chia làm 03 đợt: Đợt 1 từ cuối năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thành phố và tương đương (tháng 8/2020); Đợt 2 từ tháng 8/2020 đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (tháng 10/2020) và đợt 3 từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những nội dung tuyên truyền xuyên suốt trong cả 03 đợt đó là: Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phẩn tử cơ hội xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối của Đảng, nhân sự của Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… Việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực.


Báo Bắc Kạn tuyên truyền về Đại hội Đảng

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ đã đề ra, thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với vai trò là cơ quan thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên nắm tình hình thực hiện, báo cáo, tham mưu với Trưởng tiểu ban trong công tác lãnh đạo, theo dõi hoạt động của các thành viên để báo cáo tình hình hoạt động với Trưởng tiểu Ban. Hướng dẫn nội dung khẩu hiệu tuyên truyền; định hướng tuyên truyền với nội dung trọng tâm từng thời điểm, đảm bảo kịp thời. Trực tiếp tuyên truyền các kết quả, thành tựu về kinh tế, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩch vực; việc góp ý của nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị... Đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Các cơ quan báo chí đã có chuyên trang, chuyên mục về 90 năm lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng; công tác tổ chức Đại hội các cấp; thành tựu về kinh tế-xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt; đăng tải dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến. Các cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các công trình cấp tỉnh chào mừng đại hội; hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch, chống phá đảng, nhà nước; triển khai tuyên truyền cổ động trực quan và chỉnh trang đô thị; định hướng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên…

Theo đánh giá của đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, các đơn vị đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp; các thành viên Tiểu ban tuyên truyền đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền triển khai chưa toàn diện; nội dung tuyên truyền về đại hội Đảng cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp trong thời gian tới, tại cuộc họp đánh giá công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Tiểu ban tuyên truyền vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đã yêu cầu các thành viên Tiểu ban tuyên truyền rà soát, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 01-KH/TBTT, trong đó chủ động thực hiện nội dung với hình thức tuyên truyền đổi mới, đa dạng, phong phú, sinh động, cụ thể các nhiệm vụ của ngành, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn địa phương; đặc biệt là các cơ quan báo chí cần tăng thời lượng, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, tập trung phản ánh Đại hội Đảng cấp cơ sở từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự; đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện đại hội. Các cơ quan, đơn vị tập trung hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo từng giai đoạn thời gian cụ thể; làm tốt công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc. Thành phố Bắc Kạn chú trọng chỉ đạo tuyên truyền trực quan bằng các cờ, băng rôn, pano, áp phích… tại các khu vực trung tâm, khu công cộng và trục đường chính trên địa bàn thành phố. Cập nhật, bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh để triển khai công tác tuyên truyền; tiếp sóng các chương trình tuyên truyền về đại hội. Thành phố Bắc Kạn với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cần tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và chỉ đạo công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…, đảm bảo cảnh quan thành phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn./.

Hương Dịu