PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Kinh tế phát triển theo đúng định hướng
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đến thời điểm hiện tại, kinh tế của Bắc Kạn có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 5,3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung thực hiện 04 chương trình trọng tâm của tỉnh, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển cơ bản trong công tác cán bộ; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào nông - lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng và một số dịch vụ công; Nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ”; Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng…. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, kinh tế - xã hội của tỉnh đang phát triển ổn định theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Giai đoạn 2016-2020, khu vực công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn tăng dần tỷ trọng (ảnh: Chế biến mơ tại Công ty TNHH Việt Nam Misaki)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân cả giai đoạn 2016-2020 ước đạt 5,3%/năm, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản dự kiến tăng 2,4%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,7%/năm (công nghiệp tăng 10,5%/năm và khu vực xây dựng tăng 6,3%/năm); khu vực dịch vụ tăng 6,3%/năm. Đến năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến chiếm 28%, giảm 4,9% so với năm 2015; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 15,2%, tăng 0,9% so với năm 2015; khu vực dịch vụ chiếm 53,3%, tăng 3,9% so với năm 2015. Theo đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, đúng trọng tâm, đó là tăng dần tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp.

Về quy mô nền kinh tế của tỉnh, dự kiến năm 2020, GRDP theo giá hiện hành đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 40 triệu đồng/người, đạt 102% kế hoạch, tăng 12,1 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu của các thành phần kinh tế trong GRDP cũng có sự chuyển dịch đáng kể. Năm 2015, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 29,05%, kinh tế tập thể chiếm 0,16%, kinh tế tư nhân chiếm 12,13%; khu vực cá thể chiếm 56,38%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 0,08%. Đến nay, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 32,2%, kinh tế tập thể chiếm 0,1%, kinh tế tư nhân chiếm 12,6%; khu vực cá thể chiếm 52,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2,4%. Khu vực kinh tế cá thể là khu vực kinh tế đóng góp nhiều nhất trong quy mô nền kinh tế của tỉnh, tuy nhiên đang có xu hướng giảm dần, cùng với đó là hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân ngày càng nâng cao nên tỷ trọng đóng góp vào nền kinh tế ngày càng tăng. Kết quả thu ngân sách cơ bản đạt khá, tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,4%/năm…

Những kết quả trong phát triển kinh tế đã đạt được thời gian qua chính là động lực, niềm tin và khí thế mới để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra; tạo bước phát triển mới, nhanh và bền vững, góp phần tiếp tục phấn đấu xây dựng Bắc Kạn trở thành một tỉnh khá trong khu vực./.

Thu Cúc