PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Xác định các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với đồng bào sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực, khẩn trương trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, đồng thời ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các Chương trình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thị sát một số công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình
MTQG tại huyện Ngân Sơn để cùng tỉnh nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc các Chương trình MTQG đang được triển khai thực hiện bao gồm 10 dự án thành phần, 13 tiểu dự án, 15 nội dung thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 7 dự án, 9 tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 4 mục tiêu cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 (trong đó 3 mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 đó là hai huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 mục tiêu của tỉnh giao cho 202 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới), 11 nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản về cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG. Cụ thể, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 về lãnh đạo thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ của các Chương trình MTQG; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả và triển khai đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG… HĐND tỉnh ban hành 14 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 21 quyết định, 9 văn bản hướng dẫn. Các sở, ban, ngành ban hành 30 văn bản hướng dẫn thực hiện; các cơ quan chuyên môn đã phê duyệt và ban hành các tập hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn.

Để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG từ tỉnh đến cơ sở. Đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, ban hành Chương trình công tác năm; thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với cấp huyện, 8/8 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cấp huyện; 108/108 xã, phường, thị trấn đã thành lập, kiện toàn Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG; xây dựng quy chế hoạt động, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách, giúp đỡ các thôn.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện từng Chương trình MTQG; phê duyệt danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025. Các cơ quan chủ quản xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG được giao làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Đến hết ngày 31/1/2023, số kế hoạch vốn đầu tư 3 Chương trình đã giải ngân là 397.627 triệu đồng, đạt 60,8% kế hoạch, cao hơn trung bình cả nước, trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân đạt 71% kế hoạch, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 56% kế hoạch, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đạt 46% kế hoạch.

Trong năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn, tại các văn bản của trung ương quy định khá rõ trong áp dụng thực hiện nên thuận lợi cho địa phương làm căn cứ để xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, các văn bản quản lý của địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành khối lượng lớn các văn bản trong thời gian ngắn dẫn đến nhiều bất cập. Việc ban hành văn bản liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, vừa phải kịp thời đảm bảo tiến độ, vừa phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định nên tiến độ ban hành một số văn bản hướng dẫn, nhất là giải quyết các kiến nghị khó khăn, vướng mắc từ địa phương chưa kịp thời, một số văn bản mới ban hành nhưng có nội dung không phù hợp với thực tiễn nên phải điều chỉnh bổ sung ảnh hưởng đến tiến độ chung của các Chương trình.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình MTQG, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin để cùng hoàn thiện, thống nhất trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các Chương trình; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới làm tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu các cấp. Đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG các cấp./.

Thu Trang