PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tập trung thu hoạch lúa mùa
Vụ mùa 2020, toàn tỉnh thực hiện được 14.162/13.828 ha lúa mùa, đạt 102% kế hoạch. Hiện nay, người dân các địa phương đang tích cực ra đồng thu hoạch lúa.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn)
ra đồng thu hoạch lúa

Theo Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, người dân các địa phương đã thu hoạch xong lúa mùa sớm với diện tích 2.438 ha và đang thu hoạch lúa mùa chính vụ. Năng suất ước đạt 47,79/ha, sản lượng ước đạt 67.674/65.689 tấn, đạt 103% kế hoạch.

Ngành Nông nghiệp, các địa phương đã khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín, tuyệt đối không phơi trên gốc rạ, tránh thiệt hại do mưa, bão, lũ gây ra./.

Hương Dịu