PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thực hiện tăng trưởng xanh để phát triển bền vững
Những năm qua, thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, nhờ đó từng bước vừa khai thác, vừa sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thành quả từ phát triển kinh tế xanh

Trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu chung là: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với trọng tâm là hướng đến nền kinh tế các bon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giàu vốn tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Nhờ vậy, đến nay, cơ cấu kinh tế của Bắc Kạn đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển kinh tế xanh bền vững. Cụ thể, so với năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ của Bắc Kạn năm 2020 tăng được 3,9%; ngành nông - lâm nghiệp giảm 4,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 0,9%. Trong cơ cấu nội ngành công nghiệp, công nghiệp khai khoáng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng hiện đang có xu hướng giảm, còn công nghiệp chế biến lại có chiều hướng phát triển, tăng nhanh trong cơ cấu và từng bước trở thành ngành công nghiệp chính của tỉnh.

Bắc Kạn đang tập trung phát triển công nghiệp, du lịch gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái

Cùng với đó, bằng những giải pháp hiệu quả trong công tác trồng và bảo vệ rừng, đến nay, độ che phủ rừng của Bắc Kạn đạt 72,9% và trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về độ che phủ rừng. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, tỉnh trồng được hơn 34.000 ha rừng, trung bình mỗi năm trồng hơn 6.807 ha rừng. Diện tích rừng tự nhiên, phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo vệ, phát triển tốt.

Để cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường, đến nay, tỉnh đã xử lý dứt điểm điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Bản Vén, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; thực hiện rà soát, điều chỉnh dự án của 04 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí xử lý. Tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; chất thải rắn của các nhà máy trong Khu công nghiệp đều được thu gom, xử lý. 08/08 huyện, thành phố đều được đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt…

Theo kết quả quan trắc môi trường năm 2020 cho thấy, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện rất tốt, môi trường nước đều nằm trong giới hạn cho phép. Trong đó, cường độ tiếng ồn và hàm lượng các chất gây ô nhiễm (CO, NO2, SO2, Bụi TSP) trong môi trường không khí tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn giá trị cho phép. Nồng độ các chất trong môi trường không khí xung quanh đều có xu hướng giảm. Tỉnh không có điểm nóng về ô nhiễm không khí; không có khu vực ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng, nồng độ các chất trong môi trường nước mặt đều có xu hướng giảm…

Đảm bảo phát triển bền vững để thu hút đầu tư

Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của kinh tế hiện đại. Vì vậy, để xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới, Bắc Kạn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình của tỉnh nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường, thực hiện các giải pháp về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, phong trào thi đua thực hiện tăng trưởng xanh, năng lượng tiết kiệm; nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng năng lượng như điện, nước và sử dụng các phương tiện công cộng nhằm giảm thiểu khí phát thải ra môi trường.

Trong quá trình triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ lồng ghép, đánh giá các nội dung về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh. Cùng với đó, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh gắn thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Khẳng định quan điểm xuyên suốt và quyết tâm thực hiện tăng trưởng xanh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định, trong giai đoạn này, Bắc Kạn tập trung đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản; phát triển công nghiệp, du lịch gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và định hướng triển khai thực hiện có chủ đích rõ ràng, Bắc Kạn kỳ vọng, với những kết quả tăng trưởng xanh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đồng thời qua đó, tạo cơ sở, là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư đến với Bắc Kạn./.

Thu Cúc