PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); qua đó góp phần động viên người có uy tín trong đồng bào DTTS phát huy tốt vai trò của mình, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người uy tín, điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2022 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2023

Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội đến với đông đảo đồng bào DTTS và tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.284 người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 363 người có uy tín theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh có 1.291 trưởng thôn, trong đó có 507 trưởng thôn là người có uy tín. Đội ngũ trí thức của tỉnh có hơn 12.975 người, trong đó người đồng bào DTTS có 10.951 người. Đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người DTTS, thuộc các thành phần cán bộ, công chức nghỉ hưu, trưởng các hội đoàn thể, trưởng dòng họ, đảng viên, người dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Thời gian qua, các cơ quan, địa phương trong tỉnh đã huy động nguồn lực, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người uy tín theo quy định. Các cấp, các ngành đã quan tâm hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai; thăm hỏi 309 người có uy tín ốm nằm điều trị tại tuyến tỉnh và tuyến Trung ương; thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 100% người có uy tín đảm bảo đúng chế độ theo quy định.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín, tỉnh đã cấp phát 161 điện thoại thông minh do Ủy ban Dân tộc và Quỹ thiện tâm (VinGroup) hỗ trợ người có uy tín; cấp miễn phí Báo Bắc Kạn, Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi, Báo Nhân dân, Báo Dân tộc và Phát triển cho hơn 6.500 lượt người có uy tín; tổ chức 11 lớp tập huấn với 763 người có uy tín tham dự; tổ chức 2 đoàn cho 76 người có uy tín đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Trị, Nghệ An. Các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người uy tín tại cơ sở; kịp thời cung cấp thông tin thời sự trong nước và tình hình thế giới, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an ninh cho đội ngũ người có uy tín và trưởng thôn.

Việc nhân rộng điển hình tiên tiến nói chung và các điển hình cốt cán, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên vùng đồng bào DTTS nói riêng được các cấp, các ngành quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể. Trong đó, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong học tập, lao động sản xuất, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…

Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước ở khu dân cư. Đồng thời luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; đi đầu trong phát triển kinh tế, phong trào xây dựng nông thôn mới; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bám sát cùng lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở… qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với nhiều thành tích đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, trong 2 năm 2021 - 2022, toàn tỉnh đã có 46 người có uy tín được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 489 người có uy tín được UBND huyện, Công an các địa phương tặng Giấy khen. Năm 2023, toàn tỉnh có 59 người có uy tín được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Hương Dịu