PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, phát triển bền vững đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 23/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ tỉnh đến cơ sở; ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác về phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với nhiệm vụ đặt ra hàng đầu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.

Cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xac định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức, hành động trước tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cá bộ, đảng viên các cấp; nhất là ở cấp cơ sở phải có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức xử lý tình huống ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

Để Kế hoạch 193-KH/TU triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 và cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch 193-KH/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên để xảy ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42 và nội dung Kế hoạch 193-KH/TU đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Kế hoạch 193-KH/TU thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện để đáp ứng yêu cầu đặt ra; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Hương Dịu