PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021
Sáng 20/01/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021. Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Hồ Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, năm 2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên được rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần tích cực sớm đưa  pháp luật đến với cán bộ và Nhân dân. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ. Thành viên Hội đồng, Ban Thư ký kiêm nhiệm nhiều công việc nên thời gian tham gia các hoạt động của Hội đồng chưa thường xuyên. Việc triển khai các hoạt động của Hội đồng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tỷ lệ hòa giải thành chưa cao (78,6%)…

Để thực hiện tốt công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh xác định thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Tăng cường công tác PBGDPL trong nhà trường. Duy trì và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 15/9/2017 triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuần tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021./.

Hương Dịu