PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn xác định phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Nhằm cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi, tạo sự đột phá trong hoạt động sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị, góp phần tăng trưởng ngành nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn định hướng phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm gần đây, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi trâu, bò, lợn nói riêng của tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở khu vực nông thôn. Chăn nuôi có sự chuyển biến tích cực, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, tự cung, tự cấp sang chăn nuôi chuyên biệt, sản xuất hàng hóa dưới hình thức chăn nuôi trang trại theo hướng thâm canh bán công nghiệp và công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là trong chăn nuôi lợn. Thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, sự hỗ trợ của các chương trình, dự án... đã thu hút được một số doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Hiện nay, trên địa bàn có 09 trang trại, 30 tổ hợp tác, 05 hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm, 02 doanh nghiệp chăn nuôi đang phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm đầu ra đạt hiệu quả kinh tế cao và dự kiến mở rộng quy mô chăn nuôi trong thời gian tới.


Chăn nuôi lợn tại HTX Trần Phú, huyện Na Rì

Tuy nhiên, chăn nuôi trâu, bò, lợn của tỉnh Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết chăn nuôi ở quy mô nông hộ nhỏ lẻ, đang là rào cản, thách thức lớn đối với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh cũng như việc tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn còn xảy ra, đặc biệt là bệnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin phòng dịch; việc tổ chức liên kết sản xuất gắn với chế biến còn yếu, chưa có các cơ sở giết mổ tập trung và các chuỗi liên kết sản xuất....

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy lợi thế của địa phương, tỉnh Bắc Kạn xác định đến năm 2025, tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Định hướng của Bắc Kạn trong phát triển chăn nuôi trâu, bò là theo hình thức chăn nuôi trang trại từ quy mô nhỏ đến vừa đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng và gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên doanh. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển tối thiểu được 25 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô vừa và nhỏ, trong đó xây dựng từ 1 - 2 trang chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi kép kín (từ trồng cỏ, nuôi trâu, bò, nuôi giun quế… đến sản phẩm thịt trâu, bò và sản phẩm phụ), tổng đàn trâu, bò nuôi tại các trang trại chiếm khoảng 10% tổng đàn trâu, bò của cả tỉnh. Tổng đàn trâu duy trì ổn định 45.000 con, số con xuất chuồng bình quân 15.000 con/năm, tương đương với sản lượng thịt trâu hơi khoảng 3.600 tấn/năm; tổng đàn bò duy trì ổn định 20.000 con, số con xuất chuồng bình quân 7.000 con/năm, tương đương với sản lượng thịt bò hơi khoảng 1.500 tấn/năm.

Cùng với đó, tỉnh cũng tập trung phát triển chăn nuôi lợn theo hướng trang trại quy mô vừa và lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp mở rộng các trang trại chăn nuôi, cung cấp con giống và nuôi thương phẩm theo hướng bao tiêu sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển 42 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn, trong đó xây dựng 2 - 3 trang trại chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi kép kín (từ con giống đến sản phẩm thịt lợn), tổng đàn lợn nuôi tại các trang trại chiếm khoảng 30% tổng đàn lợn của tỉnh, đảm bảo cung cấp con giống lợn lai, lợn ngoại nuôi thịt. Tổng đàn lợn đạt ổn định 320.000 con/năm, số con xuất chuồng bình quân 190.000 con/năm, tương đương với sản lượng thịt lợn hơi khoảng 13.000 tấn/năm. Trong đó, đàn lợn địa phương chiếm khoảng 20% (khoảng 60.000 con) so với tổng đàn lợn các loại trên địa bàn; số lợn địa phương xuất chuồng 19.000 con/năm, tương đương với sản lượng khoảng 800 tấn thịt hơi/năm./.

Nông Thị Cúc