PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông củng cố và phát triển hệ thống Đài truyền thanh cấp xã
Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông đã quan tâm chỉ đạo phát triển hệ thống truyền thanh huyện, cơ sở, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thông tin kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, động viên Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cán bộ vận hành Đài Truyền thanh xã Vi Hương

Hiện nay, 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có Đài truyền thanh, trong đó 09 Đài vô tuyến FM (gồm: Cao Sơn, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Vi Hương, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Quang Thuận, Dương Phong) và 05 Đài hữu tuyến (gồm: Tân Tú, Quân Hà, Lục Bình, Đôn Phong, thị trấn Phủ Thông). Trong 14 Đài truyền thanh, có 06 đài đã xuống cấp, sửa chữa nhiều lần, một số Đài suy hao công suất, hiệu quả hoạt động thấp. Một số xã hệ thống loa truyền thanh chỉ được lắp đặt và hoạt động tại cụm trung tâm xã và một số vùng lân cận. Toàn huyện hiện có 14 người (kiêm nhiệm) làm công tác quản lý, vận hành các Đài truyền thanh. Hầu hết các Đài đều bố trí 01 cán bộ phụ trách cả nội dung và kỹ thuật.

Với đặc thù là thông tin nhanh nhạy các sự kiện bằng âm thanh, thông qua hệ thống truyền thanh, người dân trên địa bàn huyện đã nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thị trường, tiếp nhận các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội... Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện và phát triển đời sống.

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở của huyện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nội dung thông tin chưa phong phú, hình thức thể hiện còn đơn điệu, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ người làm công tác Đài truyền thanh còn bất cập; hệ thống trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu và xuống cấp; kinh phí duy trì hoạt động ít; chính quyền một số địa phương thiếu sự quan tâm cả về công tác quản lý và bố trí nhân lực cho hoạt động của Đài. Mặt khác, mô hình tổ chức, hoạt động của Đài truyền thanh trên địa bàn huyện chưa thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.

Từ thực tiễn trên, ngay đầu năm 2021, huyện Bạch Thông đã ban hành Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu phát huy mọi nguồn lực để củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phù hợp với xu thế phát triển loại hình truyền thanh mới, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đến Nhân dân trong và ngoài huyện. Huyện phấn đấu sau năm 2025, 100% các xã, thị trấn có Đài truyền thanh hoạt động thường xuyên, hiệu quả; trên 90% người dân được nghe đài truyền thanh xã; 100% Đài tự sản xuất được tối thiểu 01 chương trình phát thanh địa phương/01 tuần; nâng chất lượng và tăng thời lượng chương trình phát thanh; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn phù hợp cho người làm công tác Đài truyền thanh.

Thông qua việc triển khai Đề án này, Bạch Thông mong muốn củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm cho hoạt động truyền thanh phát huy tốt vai trò, chức năng tuyên truyền. Đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra./.

Thu Trang