PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông: Những mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bạch Thông đề ra mục tiêu phát huy tốt lợi thế, tiềm năng đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp hướng vào sản xuất hàng hóa tập trung theo nhu cầu của thị trường, gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, lĩnh vực kinh tế của huyện Bạch Thông tiếp tục phát triển. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra một số sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt 620/610 tỷ đồng, đạt 101,6% mục tiêu Nghị quyết. Bình quân lương thực đầu người đạt 662 kg/năm, đạt 110% mục tiêu Nghị quyết. Bình quân mỗi năm có 487 ha diện tích ruộng đạt giá trị từ 100 triệu đồng/ha trở lên, bằng 162,3% mục tiêu Nghị quyết.

Một số cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Cây cam, quýt tổng diện tích toàn huyện là 1.570 ha, trong đó có trên 1.250 ha cho thu hoạch, giá trị đạt trên 100 tỷ đồng/năm; cây thuốc lá, cây ổi, cây chè và cây hồi cũng đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, giá trị sản xuất mỗi năm đạt từ 10 -15 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có chỉ dẫn địa lí (quýt), một số sản phẩm được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc theo tiêu chuẩn VietGAP, được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) được triển khai khá hiệu quả với có 12 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.


Quýt là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bình quân mỗi năm huyện có 487 ha diện tích ruộng đạt giá trị từ 100 triệu đồng/ha trở lên, đạt 162,3%. Quan tâm công tác trồng rừng, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã trồng mới được gần 2.769 ha rừng, đạt 125,8%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 79%, vượt 3% mục tiêu Nghị quyết.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản đến năm 2020 đạt 147/148 tỷ đồng, đạt 99,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 394 tỷ đồng năm 2015 lên 890 tỷ đồng năm 2020, tăng bình quân 17,7%/năm. Thu ngân sách năm 2020 đạt 18/19 tỷ đồng, đạt 94,7% (tuy vậy, hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh giao). Thu nhập bình quân đầu người (theo tiêu chí nông thôn mới) đến năm 2020 đạt 34,08/35 triệu đồng.

Tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Bạch Thông đã xây dựng được 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 01 xã so với mục tiêu Nghị quyết); kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, đã có 12 sản phẩm của các hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân mỗi năm 2,18%, dự ước hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 15,8%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (mục tiêu Nghị quyết đề ra mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% - 2,5%).

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã huy động được nguồn vốn 324,5 tỷ đồng đề xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, thuỷ lợi, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, trường học, điện, nước sinh hoạt, trụ sở các xã…. Đến nay, 98% số hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã và nhiều thôn bản có đường ô tô đến trung tâm; 97,4% số thôn, tổ phố xây dựng xong nhà văn hóa; 100% phòng học được xây dựng kiên cố; 11/14 xã, thị trấn có trụ sở làm việc được xây dựng kiên cố…

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2015, huyện Bạch Thông có mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Bạch Thông ngày càng giàu đẹp. Phát huy tốt lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp hướng vào sản xuất hàng hóa tập trung theo nhu cầu của thị trường gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cải thiện mọi mặt đời sống của Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng khó khăn. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế, đến năm 2025, huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: Thu ngân sách Nhà nước đạt 21 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân một người dân đạt 0,618 triệu đồng/người. Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DCCI đạt hạng 3 toàn tỉnh. Hệ số sử dụng đất nông nghiệp đạt 1,8. Trồng mới cây ăn quả các loại trên 500 ha. Có 30 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao (phấn đấu có sản phẩm đạt 5 sao). Toàn huyện có 12.335 ha diện tích rừng trồng; hằng năm trồng mới 280 ha rừng; sản phẩm gỗ khai thác đạt 18.000 m3. Duy trì độ che phủ rừng trên 76%. 97% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh. Thu gom và xử lý rác thải nông thôn đạt 80%. Có 25 hợp tác xã hoạt động trên địa bàn; 450 hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 37 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí nông thôn mới bình quân của một xã đạt 16 tiêu chí.

Những giải pháp chủ yếu

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Bạch Thông đã xác định thực hiện tốt 09 nhóm giải pháp chủ yếu. Trước hết, huyện Bạch Thông tổ chức rà soát quy hoạch và xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo chuỗi, được chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc VietGAP, phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản hàng hóa tập trung đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất hàng hóa theo quy định. Quan tâm, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ, hướng dẫn để các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP. Triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.


Huyện Bạch Thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP
(Sản phẩm Mộc nhĩ thái sợi của HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang
 được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh)

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm công tác vận động, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, nhất là những sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phát triển các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đúng quy hoạch. Chú trọng đến phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, trọng tâm  là chế biến gỗ, cây dược liệu; các loại hình dịch vụ đảm bảo phát triển ổn định gắn với bảo vệ môi trường và trật tự xã hội. Quy hoạch tốt vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp. Ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư công phát triển hạ tầng phục vụ công nghiệp.

Nhằm phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của mạng lưới chợ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, xây dựng mới chợ, siêu thị; đưa chợ trung tâm thị trấn Phủ Thông vào hoạt động hằng ngày.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dịch vụ, huyện Bạch Thông sẽ tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân như: Kết nối tour du lịch, lễ hội... Quản lý tốt quy hoạch phát triển du lịch, bảo đảm cảnh quan và bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển du lịch gắn với khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài nguyên du lịch.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Bạch Thông tiếp tục tạo lập, phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh góp phần phát triển doanh nghiệp. Sử dụng nguồn lực của nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, quản lý chặt chẽ các hoạt động thu, chi ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao kỷ luật kỷ cương trong quản lý tài chính, dân chủ, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn; phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quản lý thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025, kịp thời điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các khu dân cư mới (thị trấn Phủ Thông, Cẩm Giàng, các trung tâm cụm xã), chỉnh trang các khu dân cư hiện có. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện chủ trương “Xã hội hóa - Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng nông thôn mới.

Huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để khai thác và phát huy những lợi thế của địa phương. Phát triển và khơi dậy nguồn lực của các thành phần kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất.

Huyện Bạch Thông xác định cần quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định. Đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, khác thác, vận chuyển, khoáng sản, lâm sản, đất đai. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý khoáng sản. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là công tác thu gom, xử lý rác thải tại các trung tâm xã, thị trấn. Tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, sử dụng nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, chăn nuôi phải có hệ thống xử lý chất thải, hạn chế sử dụng túi ni lông, dụng cụ nhựa sử dụng một lần, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bạch Thông sẽ quy hoạch, đầu tư phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả để ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, các hạng mục trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, phải xem xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, thường xuyên và liên tục. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyền truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia chỉ đạo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Hương Dịu