PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông chú trọng phát triển kinh tế tập thể
Từ năm 2021 đến nay, huyện Bạch Thông đã thành lập mới 14 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 44 HTX.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong số đó, có 38 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, 6 HTX đăng ký và hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tổng số thành viên của các HTX trên địa bàn huyện là 437 thành viên, vốn hoạt động theo đăng ký là 109.105 triệu đồng, thu nhập bình quân của mỗi thành viên từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang, xã Lục Bình là một trong những HTX đang hoạt động hiệu quả

Để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phát triển các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn, UBND huyện đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện nhằm kịp thời thăm nắm, theo dõi quá trình hoạt động và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 6 HTX được hỗ trợ dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Đến nay, các HTX trên địa bàn đã có bước phát triển nhất định cả về quy mô, chất lượng và được tạo điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Một số HTX nông nghiệp trên địa bàn thông qua hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thể hiện được vai trò cầu nối, giúp các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và định hướng được phương thức sản xuất kinh doanh ở những lĩnh vực phù hợp với thị trường trong và ngoài địa phương.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, phát triển HTX trên địa bàn; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các HTX cần nghiên cứu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của HTX, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tìm kiếm thị trường, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm có thương hiệu, đặc trưng thế mạnh của địa phương./.

Thu Trang