PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội
Những năm qua, huyện Bạch Thông đã huy động đa dạng các nguồn vốn để tập trung đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đường liên thôn Lọ Cặp - Nè Lẹng xã Sỹ Bình hoàn thành năm 2018

Những năm qua, nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, huyện Bạch Thông đã thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng từ năm 2012. Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông đã được phê duyệt năm 2012 tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND huyện. Năm 2015, UBND huyện đã tiến hành công bố công khai quy hoạch bằng pano tại vị trí trung tâm thị trấn Phủ Thông theo quy định hiện hành của Nhà nước. Việc cắm mốc giới và quản lý mốc giới ngoài thực địa theo đồ án quy hoạch xây dựng chung thị trấn Phủ Thông được thực hiện theo thiết kế là 328 mốc, đã cắm mốc giới theo quy hoạch được 203 mốc (cọc tim đường 17 mốc và chỉ giới đường đỏ 186 mốc) và bàn giao cho đơn vị sử dụng quản lý. Năm 2017, UBND huyện đã phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thị trấn Phủ Thông tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND.

Đối với quy hoạch nông thôn, năm 2012,16/16 xã (nay là 13/13 xã) đã được phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các xã đã và đang thực hiện quản lý quy hoạch theo Đồ án được duyệt.

Giai đoạn 2015-2020, huyện Bạch Thông đã huy động tổng nguồn vốn trên 300 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, thuỷ lợi, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, trường học, điện, nước sinh hoạt, trụ sở các xã… Các công trình được đầu tư đều phát huy hiệu quả. Đến nay, có 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 97,4% số thôn, tổ phố xây dựng xong nhà văn hóa, trong đó 30% số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn quy định; mạng lưới viễn thông phát triển mạnh, 100% xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động; 95% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số phòng học được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 14/14 xã, thị trấn có trụ sở làm việc được xây dựng kiên cố.

Đặc biệt, đường giao thông được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, bảo dưỡng. Đến nay, 100% xã và nhiều thôn bản có đường ô tô đến trung tâm; trong đó tỷ lệ đường xã, thôn và đường trục nội đồng được cứng hóa đạt từ 75% trở lên (đường xã đạt 83,77%, đường thôn đạt 80,14%, đường trục nội đồng đạt 75%).

Giai đoạn 2020-2025, huyện Bạch Thông xác định tiếp tục quản lý thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025, kịp thời điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các khu dân cư mới (thị trấn Phủ Thông, Cẩm Giàng, các trung tâm cụm xã), chỉnh trang các khu dân cư hiện có. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện chủ trương Xã hội hóa - Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng nông thôn mới.

Huyện tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả để ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, các hạng mục trong Chương trình xây dựng nông thôn mới…/.

Hương Dịu