PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông triển khai 04 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020
Ngày 31/3/2020, UBND huyện Bạch Thông phê duyệt 04 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện tại Quyết định số 740/QĐ-UBND.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 31/3/2020, UBND huyện Bạch Thông phê duyệt 04 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện tại Quyết định số 740/QĐ-UBND.

Các dự án được phê duyệt bao gồm: Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Mít do HTX Đại Hà (xã Quang Thuận), hộ gia đình, tổ hợp tác thực hiện tại xã Quân Hà; Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lợn thịt do HTX Đức Mai (xã Quân Hà), các tổ hợp tác, hộ gia đình thực hiện tại các xã trên địa bàn huyện; Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản do Công ty TNHH phát triển nông nghiệp nông thôn Cao Bằng, các hộ gia đình thực hiện tại các xã trên địa bàn huyện; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè hoa vàng do Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm (thành phố Bắc Kạn), các hộ gia đình thực hiện tại xã Dương Phong.

UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã có dự án được phê duyệt danh mục tổ chức thực hiện các dự án theo quy định hiện hành./.

Hương Dịu