PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bãi bỏ Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lý do bãi bỏ: Do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2020./.

Minh Hiệp