PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2022
Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của tỉnh được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, các nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nhất định. Việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được các đơn vị chủ động thực hiện, các văn bản ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản QPPL. Công tác rà soát, thống kê, trình công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được duy trì thực hiện trong giải quyết TTHC. Tổ chức, bộ máy biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Hoạt động xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh tiếp tục được quan tâm, triển khai nhiều nội dung, tạo cơ sở để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; hệ thống ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước được duy trì hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ các nhiệm vụ hoàn thành chỉ đạt 8%; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng hệ dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích thấp, đạt 21,74%. Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh vẫn còn bị lỗi trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, đồng thời chưa liên thông được với các cơ quan ngành dọc, dẫn đến khó khăn trong quá trình xử lý công việc...

Cùng với việc thảo luận đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cho ý kiến đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã (thay thế Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh); cho ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí chấm điểm Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị bám sát những nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, đẩy nhanh các nhiệm vụ còn chậm; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo tại Kế hoạch 431/KH-UBND ngày 7/7/2022 của UBND tỉnh.

Các đơn vị tiếp tục tham mưu và ban hành các văn bản QPPL đảm bảo đúng nội dung, quy trình luật định; tiếp tục hoàn thiện các TTHC, nhất là TTHC về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ; tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định, đẩy nhanh việc tuyển dụng công chức, viên chức.../.

Hương Dịu