PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (tuyển quân) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tác động trực tiếp đến chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên và nguồn cán bộ cho địa phương cơ sở; góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Năm 2022, công tác tuyển quân của tỉnh đã được cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; quá trình triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch đề ra, phương pháp tiến hành khoa học, phân bổ chỉ tiêu phù hợp với khả năng và nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ của từng địa phương; các xã, phường, thị trấn đã có nhiều biện pháp tích cực nâng cao chất lượng, không để “xã trắng” về công dân nhập ngũ và thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch Covid- 19; tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển quân 2 cấp (tỉnh, huyện) bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; cơ quan thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự có thời điểm chưa kịp thời; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; kết luận sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự có nội dung chưa chính xác phải đề nghị xem xét kiểm tra lại.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

Các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; các văn bản quy định trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các địa phương, cơ sở hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các địa phương; xây dựng hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phân công các thành viên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Phối hợp với Công an tỉnh trao đổi, thống nhất về số lượng công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ để cùng hoàn thành chỉ tiêu được giao của hai lực lượng. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác tuyển quân theo quy định của pháp luật. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn, địa điểm, phương pháp giao, nhận quân của hai lực lượng Công an và Quân đội. 

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định. Tổ chức tuyển chọn bảo đảm đủ chỉ tiêu được giao; phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp thống nhất về số lượng công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ để cùng hoàn thành chỉ tiêu được giao của hai lực lượng; kiểm tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân nhập ngũ.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định; tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm HIV, ma túy, các nội dung cận lâm sàng và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; khám sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trước, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự sau và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống của địa phương… nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ… tạo khí thế vui tươi, phấn khởi động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ.

UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình cụ thể của địa phương và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ các bước quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tặng quà động viên công dân lên đường nhập ngũ. Căn cứ chỉ tiêu của UBND tỉnh, tiến hành giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với từng địa bàn, không để “xã trắng” về công dân nhập ngũ, thực hiện “tuyển người nào chắc người đó” đạt 100% chỉ tiêu. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ tới những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng của lực lượng thường trực, dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Kiên quyết xử lý nghiêm những công dân cố tình không nhận lệnh, chống, trốn sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chống lệnh gọi nhập ngũ hoặc cố ý gây cản trở đến việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.../.

Tú Lệ