PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành đơn giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 26/9/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết định quy định đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (Ảnh: Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải rắn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn)

Đơn giá quy định tại Quyết định này làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công các phần: (1) Đơn giá sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước; (2) Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị; (3) Đơn giá duy trì cây xanh đô thị; (4) Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; (5) Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này./.

Bích Huệ