PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc Kạn phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước giai đoạn 2022 - 2030
Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND về việc công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc Kạn phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước giai đoạn 2022 - 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch gồm 5 nội dung chính: Chuẩn bị tài liệu trước khi công bố; thực hiện công bố tài liệu lưu trữ; phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với người làm công tác công bố tài liệu lưu trữ; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ và xây dựng chuyên trang để thực hiện công bố tài liệu lưu trữ trên web, trên mạng xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm triển khai và phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch. Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Nội vụ theo quy định.../.

Thanh Thuyên