PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh.

Tích cực, chủ động tham gia công cuộc “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới. Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung thỏa thuận đã ký kết với các đối tác nước ngoài; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, kết nối với đối tác nước ngoài mới của nước ngoài, tận dụng tốt các cơ hội từ các xu thế mới mang lại.

Thu hút kịp thời các nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động ngoại giao văn hóa, tích cực tổ chức và tham gia có hiệu quả các sự kiện văn hóa trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống văn hóa, con người Bắc Kạn.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả bản tin đối ngoại trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh kết nối, thu hút kiều bào tích cực hướng về quê hương đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ nhân đạo, từ thiện.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc, tình huống liên quan đến công tác lãnh sự, bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài.

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối theo dõi, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại về UBND tỉnh theo quy định./.

Triệu Thanh