PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan của Đảng, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; đại biểu HĐND các cấp.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố; hướng dẫn, kiểm tra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố. Trên cơ sở kế hoạch, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của các đơn vị, Sở Nội vụ tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh theo từng năm, trình cấp có thầm quyền phê duyệt theo quy định; thẩm định, trình UBND tỉnh các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh bảo đảm theo quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị việc thực hiện Kế hoạch này và nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời căn cứ nhu cầu đào tạo, kế hoạch chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đơn vị theo từng năm, gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Chủ động trình cấp có thẩm quyền hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành, cập nhật kiến thức theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ… để đảm bảo thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu là 05 ngày làm việc/01 năm theo quy định.

Trường Chính trị tỉnh chủ động về cơ sở vật chất, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả Kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thuyên