PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Ngày 19/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Kế hoạch số 316/KH-BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch đã xác định 36 nhiệm vụ cụ thể của 7 lĩnh vực CCHC; thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành; trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC năm 2022.

Sở Nội vụ được giao là cơ quan thường trực có trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch./.

Đồng Vân