PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục tiêu là đến năm 2025, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm từ 2,5% - 3%/năm; phấn đấu trên 40% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Trên 80% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt cấp 6 trở lên; 80% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Trên 98,5% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp...

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra; định kỳ 6 tháng, hằng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh theo quy định./.

Triệu Thanh