PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, việc thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023 gồm các nhiệm vụ: Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; sản xuất mới các tác phẩm, sản phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội (bao gồm tiếng đồng bào dân tộc thiểu số); cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ Nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận thông tin.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động hướng dẫn về chuyên môn cho các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo quy định./.

Hồng Nhung