PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc ban hành Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn các xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2016 - 2020...

UBND tỉnh giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp thống nhất các nội dung, biện pháp tổ chức có hiệu quả Phong trào thi đua. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách các cụm, khối thi đua có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phối hợp với các cấp chính quyền phát hiện, tổ chức nhân rộng các điển hình tại địa phương.

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong Phong trào.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định thành tích của tập thể, cá nhân do các đơn vị, địa phương đề nghị; cung cấp cho Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ các văn bản, tài liệu liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đôn đốc các địa phương thực hiện Phong trào thi đua.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

Thanh Thuyên