PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 1/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2023 gồm: Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 20/CT-TTg; tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc; bổ sung mới nguồn tài nguyên thông tin cho hệ thống thư viện; xây dựng thí điểm không gian đọc sách cho thiếu nhi theo hướng mở, hiện đại, thân thiện tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn và 1 trường học trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; phục vụ lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ thiếu nhi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là hình thành thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi gửi các đơn vị, địa phương để phối hợp tuyên truyền; đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào phát triển văn hóa đọc phục vụ thiếu nhi.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg; vị trí, vai trò của văn hóa đọc nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường tuyên truyền và triển khai các giải pháp kỹ thuật ngăn chặn thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng có ảnh hưởng tiêu cực đối với trẻ em.

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia vào các hoạt động thư viện nhằm phát triển văn hóa đọc.../.

Hồng Nhung