PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch xác định 9 nhiệm vụ để triển khai thực hiện Quyết định 933/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ; hằng tháng xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

Đồng Vân