PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) cấp huyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP của tỉnh vừa ký ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOPSEDP) cấp huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sổ tay dùng để hướng dẫn các thành viên của Tổ công tác hỗ trợ lập kế hoạch tỉnh, huyện; Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh, huyện; Ban Thực thi dự án CSSP - Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức, cá nhân có liên quan những nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, quá trình triển khai và các công cụ trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường tại cấp huyện.

Nội dung chính của Sổ tay, gồm: Tổng quan về việc lập kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOPSEDP) cấp huyện; các bước lập MOP-SEDP cấp huyện và Hệ thống mẫu, biểu./.

Minh Huyền