PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh thực hiện 2 thủ tục hành chính “không chờ” năm 2022
Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “không chờ” thuộc lĩnh vực Quản lý lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 12/9/2022, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “không chờ” năm 2022 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị. Trong đó, giao Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ chủ trì rà soát TTHC về lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, xong trong ngày 25/9/2022.

Sau khi rà soát, ngày 24/10/2022, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh đã thông báo 2 thủ tục hành chính thực hiện “không chờ” năm 2022 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện. Cụ thể:

Stt

Tên TTHC thực hiện “không chờ”

Thời gian thực hiện theo quy định

Thời gian thực hiện “không chờ”

Lĩnh vực Quản lý lao động

1

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

02 giờ làm việc

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

02 giờ làm việc

Hương Dịu