PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử
Ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-MTTQ-BTT về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch số 131/KH-MTTQ-BTT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; giám sát công tác bầu cử đối với Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức phụ trách bầu cử và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương.

Việc kiểm tra, giám sát tại các địa phương được tiến hành theo 03 đợt, cụ thể:

Đợt 1, từ ngày 20/02/2021 đến ngày 13/4/2021, thực hiện giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử.

Đợt 2, từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/5/2021, giám sát hoạt động của Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử. Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử.

Đợt 3, giám sát trong ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Giám sát việc thực hiện Thông tư số 01/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Tổ bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của Nhân dân./.

Hương Dịu