PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học năm học 2020-2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các văn bản hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học năm học 2020-2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với nhiệm vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện bao gồm: Thực hiện quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp; duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.

 Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại các địa phương; tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học; thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, điểm trường, lớp học phù hợp, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục…

Đối với nhiệm vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản của toàn ngành, trong đó tập trung vào 05 nhiệm vụ cụ thể: Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học; đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021./.

Hồng Nhung