PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Ngoại giao triển khai xây dựng Hồ sơ địa phương
Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang triển khai xây dựng Hồ sơ địa phương nhằm thúc đẩy và tăng cường công tác hỗ trợ quảng bá, kết nối, kêu gọi đầu tư cho các địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hồ sơ địa phương sẽ bao gồm các cơ sở dữ liệu, trong đó tập trung giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm chủ lực, các dự án cần kêu gọi đầu tư, định hướng và các cơ chế, chính sách ưu tiên...của từng địa phương.

Hồ sơ địa phương sẽ là nguồn thông tin tổng hợp, giúp các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuận lợi và dễ dàng hơn trong triển khai nhiệm vụ ngoại giao kinh tế nói chung và trong công tác hỗ trợ các địa phương nói riêng.

Theo đó, ngày 02/10/2020, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện cung cấp Hồ sơ về địa phương gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp. Các cá nhân, tổ chức có thể tìm hiểu về Hồ sơ của các địa phương nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng tại trên trang Ngoại giao kinh tế trực tuyến: http://ngkt.mofa.gov.vn. Đây cũng là trang Web hỗ trợ kết nối địa phương, doanh nghiệp với mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài./.

Hà Hồng