PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
Ngày 29/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 5026/BTTTT-CBC chỉ đạo cơ quan chủ quản báo chí và người đứng đầu các cơ quan báo chí tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cơ quan chủ quản báo chí chỉ đạo rà soát, sửa đổi, sắp xếp lại mô hình, cơ cấu tổ chức cơ quan báo chí, văn phòng đại diện tại các địa phương phù hợp để bảo đảm hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí. Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với những cá nhân, tổ chức liên quan khi cơ quan báo chí để xảy ra sai phạm…

Đối với người đứng đầu cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí. Xây dựng quy chế, phân cấp, phân quyền đối với lãnh đạo cơ quan báo chí, các cấp quản lý rõ ràng, hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan báo chí, tránh tình trạng một cơ quan báo chí nhiều người được quyền xuất tin bản, bài mà không có sự kiểm soát chặt chẽ… Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý thẻ nhà báo, quy định về lao động và pháp luật có liên quan như: Chế độ hợp đồng, tiền lương, nhuận bút, bảo hiểm xã hội./.

Hồng Nhung