PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Tại kỳ họp thứ 16, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết quan trọng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Cụ thể như sau:

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung).

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể.

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hương Lan