PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp bổ sung kinh phí xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Kế hoạch định giá rừng, xây dựng khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh đã cấp bổ sung 1 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành năm 2020 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện kế hoạch định giá rừng, xây dựng khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Mai Lan