PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Hiền Dung
Ngày 31/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Giấy phép số 1654/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Hiền Dung thăm dò khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, diện tích khu vực thăm dò là 3,0 ha.

Thời hạn thăm dò là 18 tháng, kể từ ngày ký Giấy phép.

Khối lượng thăm dò theo Đề án thăm dò đã được Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò tỉnh Bắc Kạn thẩm định thông qua.

Chi phí thăm dò: 507.772.000 đồng, bằng nguồn vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Hiền Dung.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thưc hiện thăm dò, Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Hiền Dung có trách nhiệm nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành; thực hiện thăm dò khoáng sản đất sét theo phương pháp và khối lượng đã quy định tại Giấy phép; thi công các hạng mục công việc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thu thập và tổng hợp đầy đủ, chính xác các tài liệu, kết quả thăm dò; kiểm tra và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và tính trung thực của tài liệu thực tế thi công; bảo quản lưu giữ đầy đủ các tài liệu nguyên thủy, tài liệu thực tế có liên quan và các mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định hiện hành. Công tác thăm dò phải được tiến hành bởi tổ chức có năng lực theo quy định. Để đảm bảo chất lượng của công tác thăm dò, doanh nghiệp phải thuê tư vấn độc lập có năng lực chuyên môn giám sát quá trình thi công. Thông báo kế hoạch, thời gian triển khai thi công các hạng mục công tác thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; chịu sự kiểm tra, giám sát quá trình thi công và các hạng mục công việc theo Đề án được phê duyệt. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác trong quá trình thăm dò. Trong quá trình thăm dò, nếu phát hiện các loại khoáng sản khác, Công ty phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn để xử lý theo quy định. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng thẩm định Đề án, báo cáo trong thăm dò khoáng sản tỉnh Bắc Kạn; nộp báo cáo vào lưu trữ theo quy định hiện hành.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Hiền Dung chỉ được phép thực hiện sau khi thông báo chương trình và kế hoạch thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Na Rì, UBND xã Sơn Thành để phối hợp quản lý, kiểm tra; xác định cụ thể diện tích, tọa độ, mốc giới khu vực thăm dò tại thực địa./.

Bế Hiền