PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Cho phép Công ty TNHH Đầu tư P.A.S
Ngày 23/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Giấy phép số 2268/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Đầu tư P.A.S được thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, diện tích khu vực thăm dò là 0,98 ha.

Thời hạn thăm dò: 18 tháng, kể từ ngày ký Giấy phép.

Khối lượng thăm dò theo Đề án thăm dò đã được Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò tỉnh Bắc Kạn thẩm định thông qua.

Chi phí thăm dò: 310.844.000 đồng, bằng nguồn vốn của Công ty TNHH Đầu tư P.A.S.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư P.A.S có trách nhiệm: Nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành; lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện, năng lực tiến hành thi công thăm dò; thực hiện thăm dò khoáng sản đá vôi theo phương pháp và khối lượng đã quy định tại Giấy phép; thi công các hạng mục công việc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thu thập và tổng hợp đầy đủ, chính xác các tài liệu, kết quả thăm dò; kiểm tra và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và tính trung thực của tài liệu thực tế thi công; bảo quản lưu giữ đầy đủ các tài liệu nguyên thủy, tài liệu thực tế có liên quan và các mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định hiện hành; thông báo kế hoạch, thời gian triển khai thi công các hạng mục công tác thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác trong quá trình thăm dò. Trong quá trình thăm dò, nếu phát hiện các loại khoáng sản khác, Công ty phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn để xử lý theo quy định...

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép này Công ty TNHH Đầu tư P.A.S chỉ được phép thực hiện sau khi thông báo chương trình và kế hoạch thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ba Bể, UBND xã Thượng Giáo để phối hợp quản lý, kiểm tra, xác định cụ thể diện tích, tọa độ, mốc giới khu vực thăm dò tại thực địa./.

Bế Hiền