PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chấn chỉnh công tác điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3954/UBND-NCPC chấn chỉnh công tác điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức phải thực hiện thông báo công khai về nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải xử lý kịp thời.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong công tác điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức, viên chức; tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức về việc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức việc điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, tránh kẻ xấu lợi dụng lòng tin để thực hiện các hành vi “chạy chọt”, “lừa đảo” trong điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức. Trường hợp đơn vị để xảy ra tình trạng tiêu cực nêu trên thì Thủ trưởng đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giao Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức, viên chức theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Thuyên