PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chi bộ Thanh tra tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, năm 2022, Chi ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các biện pháp, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trong đó đã chú trọng liên hệ thực tiễn khi tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết. Tổ chức nghiên cứu, học tập về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, giúp cho đảng viên, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Đảng viên, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh thăm Khu di tích Ban Thanh tra Chính phủ
tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn cho đảng viên, công chức, người lao động tại các di tích lịch sử, cách mạng của đất nước, của tỉnh, của ngành, đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức cho công chức, đảng viên, người lao động dâng hương, báo công tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) - huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên; dâng hương báo công tại Khu di tích Ban Thanh tra Chính phủ tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào về lịch sử của ngành, lòng tự hào về dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, công tác.
Ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.  Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa”; chỉ đạo đảng viên, công chức, người lao động viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, và đăng ký làm theo Bác … Từ đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, chi bộ đã dành thời gian để đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Ngoài ra, Chi bộ đã ban hành kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022, trong đó lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể để thảo luận, đề ra phương hướng, biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Tổ chức việc chào cờ tuần đầu tháng; theo dõi thường xuyên, bình xét và ghi danh “Người tốt - Việc tốt” hằng quý, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Chào cờ tuần đầu tháng 5/2022

Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian tiến hành để giáo dục, định hướng, dự báo, phân tích, đánh giá kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên; xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Chi bộ Thanh tra tỉnh không ngừng được nâng cao, đảng viên, công chức, người lao động có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tư tưởng đến hành động thể hiện trong công tác chuyên môn; trong tu dưỡng đạo đức, lối sống; trong quan hệ giao tiếp, ứng xử; trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tích cực tham gia phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà đảng, nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh.

Theo thanhtratinhbackan.gov.vn