PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6279/UBND-NCPC ngày 22/10/2020 chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cấp có thẩm quyền phân cấp cho cơ quan, đơn vị. Thực hiện rà soát các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương phân cấp thực hiện. Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành liên quan nội dung cần phân cấp quản lý để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý và phân cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu nội dung phân cấp tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực bảo đảm theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12 hằng năm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ theo quy định./.

Hương Lan