PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trẻ em năm 2023
Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1566/UND-VXNV chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phân bổ, lồng ghép hiệu quả ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực các cấp theo thẩm quyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em tại địa phương. Vận động, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho trẻ em. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về trẻ em theo hướng dẫn.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Mở rộng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Rà soát, đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình, trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông; hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em.

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; trợ giúp, hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em có nguy cơ và bị xâm hại, chăm sóc thay thế, ưu tiên chăm sóc thay thế tại môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động; làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan có thẩm quyền.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về pháp luật, chính sách thực hiện quyền trẻ em. Chú trọng truyền thông, giáo dục đến từng gia đình, trường học, lớp học, cộng đồng dân cư, đặc biệt tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Triển khai, duy trì, nhân rộng các mô hình đã được hỗ trợ từ nguồn lực trung ương và viện trợ quốc tế, tập trung các mô hình phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại; cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; mạng lưới kết nối chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ và trẻ em.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Tết Trung thu cho trẻ em và Diễn đàn trẻ em các cấp; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là cấp xã. Triển khai các hoạt động vận động, quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn...

Đối với UBND các huyện, thành phố, ngoài thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, cần bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, mô hình về công tác trẻ em. Vận động và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho trẻ em, hỗ trợ thường xuyên và đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Triển khai kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đến tổng đài 111, các cơ quan có thẩm quyền và kịp thời hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực theo quy định.../.

Minh Huyền