PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ngày 30/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 104-CV/BTGTU đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Kết luận số 70- KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Kết luận số 70-KL/TW; vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và vai trò nòng cốt của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tuyên truyền các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiệu quả; cách làm hay, điển hình tiên tiến; tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên thế giới và khu vực.

Tại Công văn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, như: Tuyên truyền chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý; các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, hiệu quả; tuyên truyền qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và thông tin cổ động trực quan.

Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tăng cường tin bài; tập trung đăng tải chính xác, kịp thời các thông tin về tình hình triển khai các chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; xây dựng kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.

Hồng Nhung