PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Chiến lược phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn giai đoạn 2020-2024
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt chiến lược phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn giai đoạn 2020-2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo mục tiêu của chiến lược, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn phấn đấu doanh thu tăng bình quân từ 0,1% đến 1%/năm. Doanh thu khác tăng bình quân từ 8%-10%/năm. Nộp ngân sách bình quân từ 1% đến 3%/năm. Lợi nhuận bình quân tăng từ 1% đến 5%/năm.

Thu nhập bình quân tăng 5-8%/năm, đến năm 2024, đạt 6.800.000 đồng/người/tháng. Thu hút và sử dụng lao động phấn đấu đến năm 2024 tạo đủ việc làm thường xuyên từ 70 lao động trở lên với trình độ, năng lực chuyên môn, chất lượng lao động phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

Trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, thời gian tới, Công ty phấn đấu đảm bảo phục vụ tưới, tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ 8.950 ha trở lên (hằng năm có sự thay đổi theo cơ cấu cây trồng và quy hoạch đất đai của từng địa phương), phấn đấu đến năm 2024, tổng diện tích tưới đạt trên 9.000 ha. Đảm bảo an toàn cho 100% hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý và khai thác…


Công ty phấn đấu đến năm 2024 tổng diện tích tưới đạt trên 9.000 ha
(Ảnh: Cánh đồng xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đảm bảo việc tưới nước cho sản xuất nông nghiệp)

UBND tỉnh giao Công ty tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về vấn đề phát sinh trong cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh, cơ chế tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Công ty phát triển, ổn định việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về tài chính, thuế./.

Hương Lan