PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng lực kinh tế tập thể
Từ ngày 7/5/2022, Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ có hiệu lực thi hành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nghị quyết cũng thực hiện hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường
(Ảnh: Một số sản phẩm OCOP của huyện Chợ Đồn)

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bao gồm các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; quy định chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ như: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dụng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực; hỗ trợ phát triển dược liệu; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm; hỗ trợ phát triển chăn nuôi; hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; hỗ trợ Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Về phương thức hỗ trợ, đối với nội dung hỗ trợ phối giống nhân tạo cho trâu, bò cái sinh sản sẽ hỗ trợ sau khi bê, nghé sinh ra và được nghiệm thu kết quả theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích, cây chè shan tuyết, cây ăn quả đặc sản thì hỗ trợ trực tiếp (sau khi có kết quả nghiệm thu hằng năm của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền). Đối với nội dung hỗ trợ sản phẩm OCOP đạt chuẩn sẽ hỗ trợ sau khi sản phẩm đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận lại, nâng hạng sản phẩm OCOP. Các nội dung còn lại sẽ hỗ trợ sau đầu tư.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh./.

Hương Lan