Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Xem tiếp


Việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước được quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem tiếp


Ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014.

Xem tiếp


Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Xem tiếp


Ngày 12/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Xem tiếp


Ngày 20/4/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2018.

Xem tiếp


Ngày 10/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 506/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018.

Xem tiếp


Lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In