Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Việc thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm: Khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại được quy định chi tiết tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Xem tiếp


Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Xem tiếp


Luật Thủy lợi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Xem tiếp


Ngày 24/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP quy định hình thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ.

Xem tiếp


Ngày 18/5/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Xem tiếp


Ngày 17/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Xem tiếp


Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Xem tiếp


Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Xem tiếp


Ngày 15/5/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Xem tiếp


Ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In